Operat szacunkowy mienia zabużańskiego

Operat szacunkowy mienia zabużańskiego

Rola rzeczoznawcy Potrzeba skorzystania z usług uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego w procedurze ubiegania się o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP pojawia się w momencie otrzymania przez wnioskodawcę postanowienia. Sporządzenie Operatu szacunkowego jest jednym z niezbędnych warunków zakończenia sprawy. Podstawowe dokumenty do wyceny mienia zabużańskiego Postanowienie wydane przez właściwego Wojewodę stanowi pozytywną ocenę…

Nieruchomość lokalowa a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Nieruchomość lokalowa a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Ten artykuł przedstawia różnice oraz podobieństwa pomiędzy nieruchomością lokalową a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Nieruchomość lokalowa Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Podobieństwa pomiędzy nieruchomością lokalową a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu

Ograniczone prawa rzeczowe – część 2

Ograniczone prawa rzeczowe – część 2

Zastaw (KC, art. 306-335) Prawo ustanawiane na rzeczach ruchomych i prawach (jeżeli są zbywalne) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na mocy tego prawa wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne….

Ograniczone prawa rzeczowe – część 1

Ograniczone prawa rzeczowe – część 1

Ograniczone prawa rzeczowe: Użytkowanie (KC, art. 252-284) Prawo używania i pobierania pożytków z cudzej rzeczy (nieruchomości, rzeczy ruchome) lub cudzego prawa. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. Z uwagi na konieczność honorowania interesu właściciela, korzystanie z nieruchomości przez użytkownika może podlegać różnym ograniczeniom….

Prawo użytkowania wieczystego

Prawo użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Prawo użytkowania wieczystego zbliżone jest w swoim zakresie do prawa własności. Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do prawa własności nie jest prawem tak szerokim i nieograniczonym.  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem zbywalnym (w pewnych sytuacjach z zastrzeżeniem pierwokupu), dziedzicznym. Prawo użytkowania wieczystego…

Prawa do nieruchomości – rodzaje. Prawo własności.

Prawa do nieruchomości – rodzaje. Prawo własności.

Rodzaje praw do nieruchomości Zgodnie z kodeksem cywilnym (zwanym dalej kc) wyróżniamy: Prawa rzeczowe (katalog zamknięty): Własność Użytkowanie wieczyste Ograniczone prawa rzeczowe: Użytkowanie Służebność (służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu) Zastaw Hipoteka Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Prawa zobowiązaniowe (zobowiązania umowne, katalog otwarty): Najem Dzierżawa Użyczenie Renta Dożywocie Inne Przedmiotem szacowania przez rzeczoznawcę majątkowego są…

Działka budowlana

Działka budowlana

Definicja działki budowlanej Pojęcie „działka budowlana” zostało zdefiniowane w kilku aktach prawnych. Jednak definicje te mimo podobieństw nie są tożsame. Poniżej przytaczam trzy definicje pojęcia „działka budowlana” wraz ze wskazaniem źródeł – podstaw prawnych. Działka budowlana – zabudowana działka gruntu, której: wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej, wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe…

Rodzaje nieruchomości

Rodzaje nieruchomości

W ramach prowadzonej działalności wyceniam trzy podstawowe rodzaje nieruchomości. Są to po pierwsze nieruchomości gruntowe (np. wycena działki, wycena domu), po drugie nieruchomości budynkowe (np. wycena powierzchni komercyjnych) oraz po trzecie nieruchomości lokalowe (wycena mieszkania, wycena lokalu komercyjnego). Pojęcie nieruchomości Definicja nieruchomości zgodnie z art. 46. § 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r….

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków

Pojęcie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) zostało opisane z art. 2 pkt 8 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przez ewidencję gruntów i budynków rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami,…

Księgi wieczyste – regulacje prawne

Księgi wieczyste – regulacje prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204), zwana dalej ukwh Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 312, z późn. zm.), zwane dalej zpkwst Czym są księgi wieczyste Księgi wieczyste stanowią rejestr…