Procedura wyceny – oględziny nieruchomości

Procedura wyceny – oględziny nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości, § 3. 1. I 2.: „Określanie wartości nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji, a także oględzinami nieruchomości. Oględzin nieruchomości dokonuje się w możliwym do wykonania zakresie….

Procedura wyceny – kontakt z rzeczoznawcą majątkowym

Procedura wyceny – kontakt z rzeczoznawcą majątkowym

Wykonując zawód rzeczoznawcy majątkowego spotykam się czasem z trudnościami ze strony Klientów w zakresie sprecyzowania potrzeby skorzystania z usługi wyceny. Chciałabym ułatwić i przygotować potencjalnych Klientów na rozmowę z rzeczoznawcą majątkowym. Kluczowe jest aby każda ze stron została zrozumiana najlepiej jak to możliwe. Klient kontaktując się z rzeczoznawcą telefonicznie bądź mailowo chce najczęściej poznać koszt…

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Temat terminu ważności operatu szacunkowego oraz jego aktualizacji został po krótce omówiony w artykule z 14.05.2022 r. pn. „Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?”. W dzisiejszym wpisie skupię się na warunkach koniecznych jakie muszą zostać spełnione, aby takie potwierdzenie mogło zostać dokonane. Ponadto przedstawię jego podstawowe elementy składowe. Kiedy można dokonać potwierdzenia aktualności Operatu szacunkowego?…

Operat szacunkowy mienia zabużańskiego

Operat szacunkowy mienia zabużańskiego

Rola rzeczoznawcy Potrzeba skorzystania z usług uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego w procedurze ubiegania się o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP pojawia się w momencie otrzymania przez wnioskodawcę postanowienia. Sporządzenie Operatu szacunkowego jest jednym z niezbędnych warunków zakończenia sprawy. Podstawowe dokumenty do wyceny mienia zabużańskiego Postanowienie wydane przez właściwego Wojewodę stanowi pozytywną ocenę…

Nieruchomość lokalowa a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Nieruchomość lokalowa a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Ten artykuł przedstawia różnice oraz podobieństwa pomiędzy nieruchomością lokalową a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Nieruchomość lokalowa Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Podobieństwa pomiędzy nieruchomością lokalową a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu

Ograniczone prawa rzeczowe – część 2

Ograniczone prawa rzeczowe – część 2

Zastaw (KC, art. 306-335) Prawo ustanawiane na rzeczach ruchomych i prawach (jeżeli są zbywalne) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na mocy tego prawa wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne….

Ograniczone prawa rzeczowe – część 1

Ograniczone prawa rzeczowe – część 1

Ograniczone prawa rzeczowe: Użytkowanie (KC, art. 252-284) Prawo używania i pobierania pożytków z cudzej rzeczy (nieruchomości, rzeczy ruchome) lub cudzego prawa. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. Z uwagi na konieczność honorowania interesu właściciela, korzystanie z nieruchomości przez użytkownika może podlegać różnym ograniczeniom….

Prawo użytkowania wieczystego

Prawo użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Prawo użytkowania wieczystego zbliżone jest w swoim zakresie do prawa własności. Warto jednak dodać, że w przeciwieństwie do prawa własności nie jest prawem tak szerokim i nieograniczonym.  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem zbywalnym (w pewnych sytuacjach z zastrzeżeniem pierwokupu), dziedzicznym. Prawo użytkowania wieczystego…

Prawa do nieruchomości – rodzaje. Prawo własności.

Prawa do nieruchomości – rodzaje. Prawo własności.

Rodzaje praw do nieruchomości Zgodnie z kodeksem cywilnym (zwanym dalej kc) wyróżniamy: Przedmiotem szacowania przez rzeczoznawcę majątkowego są prawa rzeczowe do nieruchomości lub ich części składowych oraz szkody i nakłady. Prawo własności Własność jest najszerszym i najsilniejszym prawem rzeczowym jakie można mieć wobec posiadanej rzeczy (ruchomej lub nieruchomej). Daje uprawnionemu najwięcej korzyści i możliwości wykorzystywania…

Działka budowlana

Działka budowlana

Definicja działki budowlanej Pojęcie „działka budowlana” zostało zdefiniowane w kilku aktach prawnych. Jednak definicje te mimo podobieństw nie są tożsame. Poniżej przytaczam trzy definicje pojęcia „działka budowlana” wraz ze wskazaniem źródeł – podstaw prawnych. umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. Podstawa prawna: Ustawa z 21 sierpnia 1997 o…