Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - zdjęcie ilustracyjne
Strona główna » Blog » Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku

Odpowiadając na zapotrzebowanie moich dotychczasowych Klientów, z przyjemnością informuję, że od nowego roku, oferta mojej firmy zostanie poszerzona o usługę sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Osobom chcącym zapoznać się z tą tematyką dedykuję poniższy wpis.

Charakterystyka energetyczna budynku

To zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Energia związana z typowym użytkowanie budynku obejmuje przede wszystkim energię na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody oraz oświetlenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. Energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia. A w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Świadectwo zawiera informację o charakterystyce energetycznej budynku lub części budynku, obliczoną zgodnie z obowiązującą metodologią.

Certyfikat klasy energetycznej budynku

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku dotyczy przede wszystkim

 1. Zbywania na podstawie umowy sprzedaży budynku lub części budynku.
 2. Zbywania na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 3. Zawierania umowy najmu budynku lub części budynku/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 4. Budynku, w którym co najmniej  250 m2 powierzchni użytkowej zajmowanej jest przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej. Co więcej kopię ww. świadectwa, z wyłączeniem zaleceń w nim zawartych, umieszcza się w widocznym miejscu.
 5. Oddawania do użytkowania nowego budynku lub części budynku. Świadectwo charakterystyki należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Za wyjątkiem budynków wyłączonych z obowiązku posiadania świadectwa oraz domów jednorodzinnych do 70 m2.
 6. Ubiegania się o dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych (na przykład w programie „Moje ciepło”).

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku nie dotyczy

 1. Budynku podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Budynku używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej.
 3. Budynku przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.
 4. Budynku mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania max 4 miesiące w roku (tj. domu letniskowego).
 5. Budynku wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
 6. Gospodarstw rolnych o wskaźniku EP nie wyższym niż 50 kWh/(m2*rok).
Charakterystyka energetyczna budynku - zdjęcie ilustracyjne

Formy przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej

 • Papierowa, dokument opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej.
 • Elektroniczna, dokument opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera

 1. Dane identyfikacyjne budynku lub części budynku.
 2. Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.
 3. Zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.
 4. Oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznej

Na koniec warto dodać, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem ww. terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (przykładowo: wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej

Osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.


Co więcej świadectwo charakterystyki energetycznej jest jednym ze źródeł informacji o nieruchomości, które rzeczoznawca majątkowy wykorzystuje w procesie wyceny.