W ramach prowadzonej działalności oferuję pełen zakres usług związanych przede wszystkim z wyceną nieruchomości. Wyceny nieruchomości sporządzam głównie w formie operatów szacunkowych ale także w formie opinii. Ponadto dla indywidualnych potrzeb Klientów, sporządzam również wyceny w formie uproszczonej opinii o wartości nieruchomości nie będącej operatem szacunkowym, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiot wyceny

Nieruchomości: gruntowe (niezabudowane, zabudowane), budynkowe oraz lokalowe, o dowolnym przeznaczeniu przede wszystkim:

Zakres wyceny

 • prawa rzeczowe do nieruchomości:
  • własność,
  • użytkowanie wieczyste,
  • ograniczone prawa rzeczowe,
 • szkody,
 • nakłady.

Usługi dodatkowe

 • inwentaryzacje budynków i lokali (mianowicie pomiar powierzchni, zestawienie powierzchni oraz wykonanie rzutów),
 • analiza rynku nieruchomości,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej.

Cele wyceny (katalog otwarty):

 • transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • zamiana nieruchomości,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy,
 • podział majątku,
 • zniesienie współwłasności,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • ustalenie wysokości podatku od wartości budowli,
 • ustalenie wysokości podatku od spadku lub darowizny,
 • ustalenie opłat od czynności cywilnoprawnych,
 • ustalenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenie opłaty adiacenckiej,
 • ustalenie wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego,
 • ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości,
 • ustalenie wysokości odszkodowania za szkody,
 • ustalenie wartości poniesionych nakładów na nieruchomości,
 • ustalenie wysokości ubezpieczenia budynków/budowli,
 • sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym,
 • rekompensata z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (wycenia mienia zabużańskiego),
 • indywidualne potrzeby inwestora.

Dokumenty wymagane do sporządzenia operatu szacunkowego

Poniżej zamieszczam listę podstawowych dokumentów i danych potrzebnych do wykonania wyceny:

 • Przede wszystkim numer księgi wieczystej nieruchomości.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Przede wszystkim akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, ale też na przykład umowa darowizny.
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali (nie starszy niż 3 miesiące).
 • Kopia mapy ewidencyjnej i/lub mapy zasadniczej.
 • Dokumentacja techniczna. Na przykład fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi budynku/lokalu wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji budynku/rzutami lokalu.
 • Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu, układzie funkcjonalnym, wielkości powierzchni użytkowej ale też położeniu na piętrze (dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości (dot. działek niezabudowanych).
 • Pozwolenie na budowę (dot. lokali i budynków w budowie).
 • Kosztorys (dot. lokali i budynków w budowie).
 • Kopia umowy przedwstępnej (jeżeli dotyczy).