Księgi wieczyste – regulacje prawne

Księgi wieczyste – regulacje prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204), zwana dalej ukwh Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 312, z późn. zm.), zwane dalej zpkwst Czym są księgi wieczyste Księgi wieczyste stanowią rejestr…

Stan nieruchomości

Stan nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomości przez stan nieruchomości należy rozumieć: stan zagospodarowania; stan prawny; stan techniczno-użytkowy; stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej; stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. Uwzględniany w procesie wyceny stan nieruchomości obejmuje zatem zespół cech prawnych…

Podejścia, metody, techniki

Podejścia, metody, techniki

Wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dokonuje zgodnie z zasadami wyceny uregulowanymi przepisami prawa. Podstawowe procedury szacowania, podejścia, metody i techniki oraz warunki jakim musi odpowiadać wycena regulują: Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie procedur określania wartości nieruchomości oraz określane przy ich użyciu rodzaje wartości nieruchomości. Podejścia i metody zostaną opisane w dalszej części wpisu. Wyboru właściwego podejścia, metody…

Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności

Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności

Jednym z etapów procesu kredytowego jest wycena nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego wymagany jest przez większość banków w procesie ubiegania się o kredyt na zakup, budowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę lub remont nieruchomości. Bank zleca wycenę nieruchomości, aby uchronić się przed sytuacją, w której kwota kredytu będzie wyższa od realnej wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości…

Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 150 ust. 1 ugn: „W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: określenia wartości rynkowej; określenia wartości odtworzeniowej; ustalenia wartości katastralnej; określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach”. Definicje wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej oraz wartości katastralnej zawarte są w art. 151 ust. 1-3 ugn i brzmią następująco: „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota,…

Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?

Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami a dokładnie wedle treści art. 156 ust. 3 „Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154”. Czynnikami o których mowa w art….

Czym jest operat szacunkowy?

Czym jest operat szacunkowy?

CZYM JEST OPERAT SZACUNKOWY Zgodnie z definicją zawartą w Leksykonie rzeczoznawcy majątkowego pod redakcją Pani Ewy Kucharskiej-Stasiak (Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004) „Operat szacunkowy to pisemna opinia rzeczoznawcy nieruchomości. Operat szacunkowy stanowi wyłączną i prawnie zastrzeżoną formę opinii rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości”. FORMA I TREŚĆ OPERATU SZACUNKOWEGO Forma i treść operatu szacunkowego zostały…

Kim jest Rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest Rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Działalność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego uregulowana jest przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami (zwanej dalej ugn). Według art. 174 ust. 2 ugn: Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ugn. Prawo do wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawcy majątkowego” osoba, o której mowa…