Rodzaje wartości nieruchomości - zdjęcie ilustracyjne
Strona główna » Blog » Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 150 ust. 1 ugn„W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:

  1. określenia wartości rynkowej;
  2. określenia wartości odtworzeniowej;
  3. ustalenia wartości katastralnej;
  4. określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach”.

Definicje wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej oraz wartości katastralnej zawarte są w art. 151 ust. 1-3 ugn i brzmią następująco:

  • „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej”.
  • „Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia”.
  • „Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości”.

Ponadto ustawa w art. 150 ust. 2-4 precyzuje dla jakich nieruchomości określa się poszczególne wartości:

  • „Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu”.
  • „Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne”.
  • „Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości”.