Rodzaje wartości nieruchomości - zdjęcie ilustracyjne
Strona główna » Blog » Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Rodzaje wartości nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 150 ust. 1 ugn„W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:

  1. określenia wartości rynkowej;
  2. określenia wartości odtworzeniowej;
  3. ustalenia wartości katastralnej;
  4. określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach”.

Poniżej zamieszczam definicje wartości: rynkowej, odtworzeniowej oraz katastralnej w oparciu o art. 151 ust. 1-3 ugn:

  • „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej”.
  • „Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia”.
  • „Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości”.

Ponadto ustawa w art. 150 ust. 2-4 precyzuje dla jakich nieruchomości określa się poszczególne wartości:

  • „Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu”.
  • „Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne”.
  • „Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości”.
Rodzaje wartości nieruchomości - zdjęcie ilustracyjne

Wartość nieruchomości a cena nieruchomości

Pojęcia te są zbliżone jednak nie równoważne. Co więcej w większości przypadków wartość nieruchomości i cena transakcyjna mogą się od siebie różnić.

Definicja wartości najczęściej rozumianej jako wartość rynkowa znajduje się we wstępie niniejszego wpisu. Z kolei pojęcie ceny zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Zgodnie z definicją cena jest wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić  przedsiębiorcy za towar lub usługę, w niemniejszym przypadku nieruchomość. W cenie tej uwzględnione są ponadto stosowane podatki. Reasumując wartość rynkowa nieruchomości jest zatem próbą zobiektywizowania rynku. Natomiast cena nieruchomości jest wypadkową zachowań uczestników danego rynku i uwzględnia ich subiektywne przesłanki.