Czym jest operat szacunkowy - zdjęcie ilustracyjne
Strona główna » Blog » Czym jest operat szacunkowy?

Czym jest operat szacunkowy?

CZYM JEST OPERAT SZACUNKOWY

Zgodnie z definicją zawartą w Leksykonie rzeczoznawcy majątkowego pod redakcją Pani Ewy Kucharskiej-Stasiak (Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004) „Operat szacunkowy to pisemna opinia rzeczoznawcy nieruchomości. Operat szacunkowy stanowi wyłączną i prawnie zastrzeżoną formę opinii rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości”.


FORMA I TREŚĆ OPERATU SZACUNKOWEGO

Forma i treść operatu szacunkowego zostały określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego zwanego dalej wn.

Zgodnie z § 55 ust. 2 wn, operat szacunkowy powonień zawierać informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości. W tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienie toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

Struktura operatu szacunkowego została określona w z § 56 ust. 1 wn „W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

  1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny.
  2. Określenie celu wyceny.
  3. Podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości.
  4. Ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości.
  5. Opis stanu nieruchomości.
  6. Wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości.
  7. Analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny.
  8. Wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania.
  9. Przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem”.

Ponadto w § 56 ust. 3 i 4 zawarto informacje o klauzulach i załącznikach do operatu: „W operacie szacunkowym zamieszcza się także stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości.

Do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzaniu”.