Ważność operatu szacunkowego - zdjęcie ilustracyjne
Strona główna » Blog » Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?

Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami a dokładnie wedle treści art. 156 ust. 3 Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154”.

Czynnikami o których mowa w art. 154 są przede wszystkim:

  • Cel wyceny.
  • Rodzaj nieruchomości.
  • Położenie nieruchomości.
  • Przeznaczenie w planie miejscowym. W przypadku braku MPZP przeznaczenie nieruchomości ustalone na podstawie SUiKZP gminy lub decyzji WZ. Natomiast w przypadku braku zarówno studium jak i decyzji przeznaczenie ustalone na podstawie faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości.
  • Stan nieruchomości.
  • Dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Aktualizacja Operatu szacunkowego

Jednak nie zawsze po upływie 12 miesięcy od dnia sporządzenia operatu szacunkowego konieczne jest sporządzenie nowego dokumentu. Potwierdzenie aktualności Operatu szacunkowego umożliwia jego dalsze wykorzystanie po upływie 12 miesięcy.

Według treści art. 156 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

„Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził, oraz dołączenie do operatu szacunkowego analizy potwierdzającej, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154. Po potwierdzeniu aktualności operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, w kolejnych 12 miesiącach, licząc od dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 3, chyba że wystąpią zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154”.

Wedle § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego:

„Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził, następuje przez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca majątkowy oświadcza o aktualności operatu szacunkowego, oraz analizy, o której mowa w art. 156 operat szacunkowy ust. 4 ustawy. Przepis § 57 stosuje się odpowiednio”.