Kim jest rzeczoznawca majątkowy - zdjęcie ilustracyjne
Strona główna » Blog » Kim jest Rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest Rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Działalność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego uregulowana jest przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami (zwanej dalej ugn).

Według art. 174 ust. 2 ugn: Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ugn.

Prawo do wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawcy majątkowego” osoba, o której mowa powyżej nabywa z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych. A sam tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.

Na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju znajduje się Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych. Wystarczy wpisać nazwisko bądź nr uprawnień zawodowych w celu weryfikacji wiarygodności rzeczoznawcy majątkowego. Jeżeli dana osoba znajduje się na liście oznacza to, że spełnia wymogi określone w ugn.


Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Wedle treści art. 174 ust. 3 i 3a ugn

 • „Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością”.
 • „Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
  1. Rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku.
  2. Efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju.
  3. Skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych.
  4. Oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali.
  5. Bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.
  6. Określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.
  7. Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
  8. Wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości”.

„Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego” [art. 156 ust. 1 ugn].

rzeczoznawca majątkowy - zdjęcie ilustracyjne

Jakie są obowiązki rzeczoznawcy majątkowego?

Zgodnie z treścią art. 175 ust. 1-4 ugn:

 • Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa powyżej, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.
 • Rzeczoznawca majątkowy powinien stale doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe oraz dokumentować wypełnianie tego obowiązku.
 • Należy ponadto zaznaczyć, iż wszelkie informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej lub w przypadkach, o których mowa w ugn.
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność rzeczoznawcy majątkowego, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy, której jest stroną, a której przedmiotem są czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a. Jeżeli wykonuje ją przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego związanego z tym przedsiębiorcą umową o pracę lub umową cywilnoprawną, podlega on również odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tej osoby.

Kiedy zachodzi potrzeba skorzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego?

W oparciu o art. 7 ugn: Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach ugn.

Jak wynika z definicji zawartych w art. 4 pkt. 6 i 6a ugn:

 • Wycena nieruchomości jest postępowaniem, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.
 • Określanie wartości nieruchomości jest określaniem wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

Ponadto na mocy art. 240 ust. 2 ugn „Ilekroć w przepisach odrębnych ustaw jest mowa o czynnościach wykonywanych przez biegłych lub inne osoby posiadające uprawnienia do szacowania nieruchomości, należy przez to rozumieć, że czynności te mogą wykonywać wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w niniejszej ustawie”.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci wyceny nieruchomości zapraszam do kontaktu ze mną.