Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

Temat terminu ważności operatu szacunkowego oraz jego aktualizacji został po krótce omówiony w artykule z 14.05.2022 r. pn. „Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?”. W dzisiejszym wpisie skupię się na warunkach koniecznych jakie muszą zostać spełnione, aby takie potwierdzenie mogło zostać dokonane. Ponadto przedstawię jego podstawowe elementy składowe. Kiedy można dokonać potwierdzenia aktualności Operatu szacunkowego?…

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków

Pojęcie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) zostało opisane z art. 2 pkt 8 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przez ewidencję gruntów i budynków rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami,…

Stan nieruchomości

Stan nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomości przez stan nieruchomości należy rozumieć przede wszystkim: Uwzględniany w procesie wyceny stan nieruchomości obejmuje zespół cech prawnych i techniczno-użytkowych wycenianej nieruchomości. Ponadto uwzględnia cechy związane z lokalizacją przedmiotu wyceny. Stan zagospodarowania Przez stan zagospodarowania nieruchomości rozumie się rodzaj obiektu budowlanego  (budynku, budowli, obiektu małej…

Podejścia, metody, techniki

Podejścia, metody, techniki

Bez wątpienia wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dokonuje zgodnie z zasadami wyceny uregulowanymi przepisami prawa. Podstawowe procedury szacowania, podejścia, metody i techniki oraz warunki jakim musi odpowiadać wycena regulują przede wszystkim: W tabeli znajdującej się poniżej zestawiono procedury określania wartości nieruchomości oraz określane przy ich użyciu rodzaje wartości nieruchomości. Podejścia i metody zostaną opisane w dalszej…

Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności

Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności

Jednym z etapów procesu kredytowego jest wycena nieruchomości. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego wymagany jest przez większość banków w procesie ubiegania się o kredyt na zakup, budowę, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę lub remont nieruchomości. Bank zleca wycenę nieruchomości, aby uchronić się przed sytuacją, w której kwota kredytu będzie wyższa od realnej wartości nieruchomości. Wycena nieruchomości…

Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?

Ile czasu ważna jest wycena nieruchomości?

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami a dokładnie wedle treści art. 156 ust. 3 „Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154”. Czynnikami o których mowa w art….

Czym jest operat szacunkowy?

Czym jest operat szacunkowy?

Czym jest operat szacunkowy Zgodnie z definicją zawartą w Leksykonie rzeczoznawcy majątkowego pod redakcją Pani Ewy Kucharskiej-Stasiak (Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004) „Operat szacunkowy to pisemna opinia rzeczoznawcy nieruchomości. Operat szacunkowy stanowi wyłączną i prawnie zastrzeżoną formę opinii rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości”. Forma i treść operatu szacunkowego Forma i treść operatu szacunkowego zostały…

Kim jest Rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest Rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Działalność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego uregulowana jest przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami (zwanej dalej ugn). Według art. 174 ust. 2 ugn: Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ugn. Prawo do wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawcy majątkowego” osoba, o której mowa…