Ewidencja gruntów i budynków - zdjęcie ilustracyjne
Strona główna » Blog » Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków

Pojęcie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) zostało opisane z art. 2 pkt 8 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przez ewidencję gruntów i budynków rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń. Ponadto oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami, ewidencji gospodarstw rolnych.

Ewidencja gruntów i budynków - zdjęcie ilustracyjne

Jakie dane zawiera ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje zbiór danych przedmiotowych i podmiotowych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Ewidencja gruntów i budynków jest zbiorem informacji będącej odzwierciedleniem aktualnego stanu faktycznego i stanu prawnego danej nieruchomości. Pełni funkcje informacyjno-techniczne.

Dane przedmiotowe

 • Działek ewidencyjnych. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są przede wszystkim: identyfikator działki, pole powierzchni ewidencyjnej. Ponadto pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w obszarze działki ewidencyjnej. Poza tym oznaczenie dokumentów potwierdzających własność lub inne uprawnienia do działki ewidencyjnej, nr księgi wieczystej. Oprócz tego adres (jeżeli został określony) oraz oznaczenie jednostki rejestrowej gruntów, do której należy działka ewidencyjna.
 • Budynków. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynków są przede wszystkim: identyfikator budynku, rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych. Ponadto pole powierzchni zabudowy, łączne pole powierzchni użytkowej: lokali stanowiących odrębne nieruchomości, lokali niewyodrębnionych oraz pomieszczeń przynależnych do lokali, identyfikator działki ewidencyjnej/działek ewidencyjnych, na której/których budynek jest położony. Poza tym oznaczenie dokumentów potwierdzających własność i nr księgi wieczystej (jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności). Oprócz tego adres budynku (jeżeli jest określony) oraz oznaczenie jednostki rejestrowej budynków, do której należy budynek (jeżeli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności).
 • Lokali. Do danych ewidencyjnych dotyczących lokali zaliczyć należy przede wszystkim identyfikator lokalu, nr porządkowy lokalu w budynku, rodzaj lokalu (mieszkalny/niemieszkalny), nr kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu. Ponadto pole powierzchni użytkowej lokalu, pole powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do lokalu. Oprócz tego wykaz pomieszczeń przynależnych do lokalu z określeniem ich parametrów (rodzaj pomieszczenia, identyfikator budynku, jeżeli pomieszczenie przynależne znajduje się w innym budynku niż lokal, powierzchnia użytkowa pomieszczenia przynależnego). Ponadto oznaczenie dokumentu potwierdzającego własność, nr księgi wieczystej (jeżeli lokal stanowi odrębny przedmiot własności). Oprócz tego adres lokalu, jeżeli został ustalony nr porządkowy budynku, w którym znajduje się lokal, oznaczenie jednostki rejestrowej lokalu (jeżeli lokal stanowi odrębny przedmiot własności).

Dane podmiotowe

 • Właścicieli oraz przysługujących im wielkości udziałów/posiadaczy samoistnych.
 • Opisu prawa własności/stanu posiadania ww. osób.
 • Daty nabycia prawa własności.
 • Informacji o dokumentach, które stanowiły podstawę opisu prawa własności/stanu posiadania.
 • Adresów zameldowania na pobyt stały albo siedziby podmiotów właścicieli/samodzielnych posiadaczy.
 • Użytkowników wieczystych gruntów/jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd/trwały zarząd nieruchomościami. Ponadto państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych. Organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państw. Oprócz tego gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości/użytkowników gruntów państwowych i samorządowych.
 • Opis prawa podmiotów wymienionych powyżej, do działek ewidencyjnych, budynków i lokali oraz datę uzyskania lub ustanowienia tego prawa.
 • Wielkość udziałów podmiotów wymienionych powyżej, w przysługujących im i ujawnionych w ewidencji uprawnieniach do nieruchomości.
 • Informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę ujawnienia w ewidencji prawa podmiotów wymienionych powyżej, do gruntów, budynków i lokali.
Ewidencja gruntów i budynków - zdjęcie ilustracyjne

Jednostki powierzchniowe podziału kraju dla potrzeb ewidencji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, z późniejszymi zmianami, jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:

 • Jednostka ewidencyjna. Obszar gminy lub w przypadku gmin miejsko-wiejskich: obszar miasta oraz obszar gminy. Natomiast w przypadku miast, w których są wyodrębnione dzielnice lub delegatury: obszar dzielnicy lub delegatury.
 • Obręb ewidencyjny. Na obszarach wiejskich: cała wieś wraz z przyległymi do niej obiektami fizjograficznymi lub jej wydzielona część. Natomiast na obszarach miast: cale miasto lub jego wydzielona część.
 • Działka ewidencyjna. Ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą granic działek ewidencyjnych.

Opracowania (raporty) tworzone na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków przydatne rzeczoznawcy majątkowemu

 • Rejestr gruntów.
 • Rejestr budynków – zbiór danych o budynkach stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
 • Rejestr lokali – zbiór danych o lokalach stanowiących odrębne nieruchomości.
 • Kartoteka budynków – zbiór danych o budynkach stanowiących odrębne nieruchomości jak i będących częściami składowymi nieruchomości gruntowych.
 • Kartoteka lokali – zbiór danych o budynkach stanowiących odrębne nieruchomości jak i będących częściami składowymi nieruchomości gruntowych.
 • Rejestr cen nieruchomości.
 • Mapa ewidencyjna.

Dokumenty możliwe do pozyskane z ewidencji gruntów i budynków przydatne do wyceny nieruchomości

Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków pomocne przy sporządzaniu Operatu szacunkowego:

 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Wypis z rejestru/kartoteki budynków.
 • Wypis z rejestru/kartoteki lokali.
 • Wypis z mapy ewidencyjnej/kopia mapy ewidencyjnej.

Gdzie pozyskać dokumenty z ewidencji gruntów i budynków

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny (powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) prowadzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów powiatowych.

Należy pamiętać iż udostępnianiem danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących nieruchomości położonych na terenie Wrocławia zajmuje się Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. Marcina Kromera 44.

Natomiast udostępnianiem danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących nieruchomości położonych na terenie powiatu wrocławskiego zajmuje się Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131.