Wycena nieruchomości lokalowej mieszkalnej/ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (wycena mieszkania)

Jako rzeczoznawca majątkowy w ramach prowadzonej działalności oferuję sporządzenie wyceny lokalu mieszkalnego (wycena mieszkania) jako:

 • przedmiotu prawa własności (nieruchomość lokalowa mieszkalna, nieruchomość lokalowa mieszkalna w trakcie realizacji),
 • przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

dla stanu:

 • przeszłego (tj. na dzień nabycia spadku – otwarcia spadku – dzień śmierci spadkodawcy np. na potrzeby spadkowe, skarbowo-podatkowe),
 • aktualnego (np. na potrzeby określenia ceny kupna/sprzedaży),
 • przyszłego w stanie deweloperskim/wykończonym (mieszkanie w trakcie realizacji np. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)

w formie Operatu szacunkowego lub Opinii o wartości. Zgodnie z przepisami prawa Operat szacunkowy ważny jest przez okres 12 miesięcy od jego sporządzenia.

Apartamentowiec - zdjęcie poglądowe

Wykonuję wyceny mieszkań (spółdzielczych własnościowych praw do lokali) zlokalizowanych na terenie miasta Wrocław oraz  powiatów sąsiednich: wrocławskiego, średzkiego, trzebnickiego. W przypadku innych lokalizacji możliwe jest wykonanie usługi po wcześniejszych uzgodnieniach.

Koszt i termin wykonania wyceny mieszkania ustalam indywidualnie dla każdego zlecenia. Jest on uzależniony od lokalizacji, przedmiotu, zakresu i celu wyceny, stopnia złożoności wyceny, nakładu pracy, terminu oraz poniesionych kosztów.

Dokumenty potrzebne do wyceny mieszkania

Poniżej zamieściłam zestawienie najważniejszych dokumentów potrzebnych do sporządzenia Operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej mieszkalnej/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Szczegółową listę niezbędnych do wyceny materiałów ustalam indywidualnie ze Zleceniodawcą po zapoznaniu się z przedmiotem, zakresem i celem wyceny.

Nieruchomość lokalowa mieszkalna:

 • Numer księgi wieczystej nieruchomości lokalowej.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (przykładowo: odpis aktu notarialnego, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie spadkowe, postanowienie sądu).
 • Wypis z rejestru/kartoteki lokali (nie starszy niż 3 miesiące).
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży (w przypadku sprzedaży nieruchomości).

Nieruchomość lokalowa mieszkalna w trakcie realizacji:

 • Numer księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej na której realizowana jest inwestycja.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (na przykład przedwstępna umowa sprzedaży).
 • Decyzja zatwierdzając projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Prospekt informacyjny/dokumentacja techniczna. Fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami.
 • Kosztorys prac budowlanych (w przypadku, gdy wycena ma obejmować stan nieruchomości po jej wykończeniu).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • Numer księgi wieczystej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (jeżeli jest założona).
 • Numer księgi wieczystej dla gruntu na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem.
 • Podstawa nabycia prawa do lokalu – przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu, układzie funkcjonalnym, wielkości powierzchni użytkowej, położeniu na piętrze.
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży (w przypadku sprzedaży nieruchomości).

W przypadku gdy Zamawiający nie dysponuje wszystkimi wymaganymi materiałami służę pomocą w pozyskaniu brakujących dokumentów w odpowiednich Urzędach. Gdy zaistnieje taka potrzeba mogę ponadto pozyskać niezbędne dokumenty w imieniu Zleceniodawcy, jednak może się to wiązać z wydłużeniem czasu wykonania zlecenia oraz wpłynąć na koszt wykonania usługi.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci wyceny mieszkania zapraszam do kontaktu ze mną.