Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej (wycena domu)

Jako rzeczoznawca majątkowy w ramach prowadzonej działalności oferuję sporządzenie wyceny domu czyli nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie: wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej wraz z zabudową towarzyszącą (budynek gospodarczy/budynek garażu) jako przedmiotu prawa własności dla stanu:

 • przeszłego (tj. na dzień nabycia spadku – otwarcia spadku – dzień śmierci spadkodawcy np. na potrzeby spadkowe, skarbowo-podatkowe),
 • aktualnego (np. na potrzeby określenia ceny kupna/sprzedaży),
 • przyszłego w stanie deweloperskim/wykończonym (dom w trakcie realizacji np. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)

w formie Operatu szacunkowego lub Opinii o wartości. Operat szacunkowy ważny jest przez okres 12 miesięcy od jego sporządzenia.

Wykonuję wyceny domów zlokalizowanych na terenie miasta Wrocław oraz  powiatów sąsiednich. W przypadku pozostałych lokalizacji wycena domu możliwa jest po wcześniejszych uzgodnieniach.

Koszt i termin wykonania wyceny domu ustalam indywidualnie dla każdego zlecenia. Jest on uzależniony od lokalizacji, przedmiotu, zakresu i celu wyceny, stopnia złożoności wyceny, nakładu pracy, terminu oraz poniesionych kosztów.

Dokumenty potrzebne do wyceny domu

Poniżej przedstawiam listę najważniejszych dokumentów potrzebnych do sporządzenia Operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym/nieruchomości gruntowej w trakcie zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Szczegółowe zestawienie materiałów niezbędnych do wyceny ustalam indywidualnie ze Zleceniodawcą po zapoznaniu się z przedmiotem, zakresem i celem wyceny.

Wycena domu - zdjęcie ilustracyjne

Nieruchomość gruntowa zabudowana (dom mieszkalny jednorodzinny):

 • Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości gruntowej zabudowanej (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe).
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące).
 • Aktualny wypis z rejestru budynków (nie starszy niż 3 miesiące).
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (nie starsza niż 3 miesiące).
 • Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania.
 • Dokumentacja techniczna budynku (fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji).
 • Kosztorys prac budowlanych w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży (jeżeli nieruchomość jest sprzedawana).

Nieruchomość gruntowa w trakcie zabudowy (dom mieszkalny jednorodzinny w budowie):

 • Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 • Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące).
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (nie starsza niż 3 miesiące).
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Pozwolenie na budowę i/lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania.
 • Dokumentacja techniczna budynku (fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji).
 • Dziennik budowy (do wglądu).
 • Kosztorys prac budowlanych (wycena nieruchomości po jej wykończeniu).
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży (jeżeli nieruchomość jest sprzedawana).
Wycena domu Wrocław - zdjęcie ilustracyjne

Dodatkowo jeśli Zamawiający nie dysponuje którymś z wymienionych powyżej dokumentów służę pomocą w jego pozyskaniu w odpowiednim Urzędzie. Oczywiście mogę również pozyskać niezbędne dokumenty w imieniu Zleceniodawcy, jednak może się to wiązać z wydłużeniem czasu wykonania zlecenia i zwiększeniem kosztów.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci wyceny domu zapraszam do kontaktu ze mną.