Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej/lokalowej niemieszkalnej

Jako rzeczoznawca majątkowy w ramach prowadzonej działalności oferuję sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym/nieruchomości lokalowej niemieszkalnej o przeznaczeniu handlowym, biurowym, usługowym, produkcyjnym, magazynowym (tak zwana wycena powierzchni komercyjnych) jako przedmiotu prawa własności w formie Operatu szacunkowego lub Opinii o wartości. Zgodnie z przepisami prawa Operat szacunkowy ważny jest przez okres 12 miesięcy od jego sporządzenia.

Wykonuję wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami niemieszkalnymi/nieruchomości lokalowych niemieszkalnych o przeznaczeniu komercyjnym
i przemysłowym zlokalizowanych na terenie miasta Wrocław oraz  powiatów sąsiednich: wrocławskiego, średzkiego, trzebnickiego. W przypadku innych lokalizacji możliwe jest wykonanie usługi po wcześniejszych uzgodnieniach.

powierzchnia biurowa - zdjęcie ilustracyjne

Koszt i termin wykonania wyceny nieruchomości ustalam indywidualnie dla każdego zlecenia. Jest on uzależniony od lokalizacji, przedmiotu, zakresu i celu wyceny, stopnia złożoności wyceny, nakładu pracy, terminu oraz poniesionych kosztów.

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości komercyjnych i przemysłowych

Poniżej przedstawiam listę najważniejszych dokumentów potrzebnych do sporządzenia Operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym/nieruchomości lokalowej niemieszkalnej o przeznaczeniu komercyjnym lub przemysłowym. Szczegółowe zestawienie materiałów niezbędnych do wyceny ustalam indywidualnie ze Zleceniodawcą po zapoznaniu się
z przedmiotem, zakresem i celem wyceny.

Powierzchnia handlowa - zdjęcie ilustracyjne

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe).
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące).
 • Aktualny wypis z rejestru budynków (nie starszy niż 3 miesiące).
 • Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (nie starsza niż 3 miesiące).
 • Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania.
 • Dokumentacja techniczna budynku (fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji).
 • Kopia książki obiektu budowlanego i ostatniego rocznego przeglądu okresowego budynku.
 • Obowiązujące umowy najmu.
 • Kosztorys prac budowlanych w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.
 • Informacja o wysokości podatku od nieruchomości, kosztów zarządu i ochrony, ubezpieczenia, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości i inne dokumenty finansowe.
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży (jeżeli nieruchomość jest sprzedawana).

Nieruchomość lokalowa niemieszkalna:

 • Numer księgi wieczystej nieruchomości.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie spadkowe).
 • Decyzja o sposobie użytkowania.
 • Wypis z rejestru/kartoteki lokali (nie starszy niż 3 miesiące).
 • Umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu).
 • Dodatkowe informacje dotyczące wydatków związanych z zarządem nieruchomością, podatkami, ubezpieczeniem nieruchomości, opłatami za użytkowanie wieczyste, wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości.
 • Kopia umowy przedwstępnej sprzedaży (jeżeli nieruchomość jest sprzedawana).
Powierzchnia produkcyjno-magazynowa - zdjęcie ilustracyjne

Dodatkowo jeśli Zamawiający nie dysponuje którymś z wymienionych powyżej dokumentów służę pomocą w jego pozyskaniu w odpowiednim Urzędzie. Oczywiście mogę również pozyskać niezbędne dokumenty w imieniu Zleceniodawcy, jednak może się to wiązać z wydłużeniem czasu wykonania zlecenia i zwiększeniem kosztów.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci wyceny nieruchomości komercyjnej zapraszam do kontaktu ze mną.