Podejścia, metody, techniki

Podejścia, metody, techniki

Wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dokonuje zgodnie z zasadami wyceny uregulowanymi przepisami prawa. Podstawowe procedury szacowania, podejścia, metody i techniki oraz warunki jakim musi odpowiadać wycena regulują: Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie procedur określania wartości nieruchomości oraz określane przy ich użyciu rodzaje wartości nieruchomości. Podejścia i metody zostaną opisane w dalszej części wpisu. Wyboru właściwego podejścia, metody…

Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Jakie są rodzaje wartości nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 150 ust. 1 ugn: „W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: określenia wartości rynkowej; określenia wartości odtworzeniowej; ustalenia wartości katastralnej; określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach”. Definicje wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej oraz wartości katastralnej zawarte są w art. 151 ust. 1-3 ugn i brzmią następująco: „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota,…