Księgi wieczyste – regulacje prawne

Księgi wieczyste – regulacje prawne

Czym są księgi wieczyste Księgi wieczyste stanowią rejestr służący do ustalania stanu prawnego nieruchomości. Zgodnie z art. 1 ust. 1, 2, 3 ukwh księgi wieczyste: Należy pamiętać, że dla każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej, lokalowej) prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Co istotne, zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 27…

Stan nieruchomości

Stan nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomości przez stan nieruchomości należy rozumieć przede wszystkim: Uwzględniany w procesie wyceny stan nieruchomości obejmuje zespół cech prawnych i techniczno-użytkowych wycenianej nieruchomości. Ponadto uwzględnia cechy związane z lokalizacją przedmiotu wyceny. Stan zagospodarowania Przez stan zagospodarowania nieruchomości rozumie się rodzaj obiektu budowlanego  (budynku, budowli, obiektu małej…