Księgi wieczyste – regulacje prawne

Księgi wieczyste – regulacje prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204), zwana dalej ukwh Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 312, z późn. zm.), zwane dalej zpkwst Czym są księgi wieczyste Księgi wieczyste stanowią rejestr…

Stan nieruchomości

Stan nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomości przez stan nieruchomości należy rozumieć: stan zagospodarowania; stan prawny; stan techniczno-użytkowy; stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej; stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. Uwzględniany w procesie wyceny stan nieruchomości obejmuje zatem zespół cech prawnych…