Działka budowlana - zdjęcie ilustracyjne
Strona główna » Blog » Działka budowlana

Działka budowlana

Definicja działki budowlanej

Warto zauważyć, iż pojęcie „działka budowlana” zostało zdefiniowane w kilku aktach prawnych. Jednak definicje te mimo podobieństw nie są tożsame.

Poniżej przytaczam trzy definicje pojęcia „działka budowlana” wraz ze wskazaniem źródeł – podstaw prawnych.

 1. Działka budowlana – zabudowana działka gruntu, której:
  • wielkość,
  • cechy geometryczne,
  • dostęp do drogi publicznej,
  • wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Podstawa prawna: Ustawa z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami: zwana dalej ugn, art. 4 pkt. 3a).

 1. Działka budowlana – nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której:
  • wielkość,
  • cechy geometryczne,
  • dostęp do drogi publicznej,
  • wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Podstawa prawna: Ustawa z 27 marca 2003 o zagospodarowaniu i pilnowaniu przestrzennym, zwana dalej uzipp, art. 2 pkt. 12).

 1. Działka budowlana – nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której
  • wielkość,
  • cechy geometryczne,
  • dostęp do drogi publicznej,
  • wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwana dalej wt, art. 3 pkt. 1a).

Działka budowlana - zdjęcie ilustracyjne

Różnice w poszczególnych definicjach działki budowlanej

Warto zauważyż, że wedle ugn działką budowlaną jest zabudowana działka gruntu (pojedyncza działka zabudowana). Natomiast zgodnie z dwiema pozostałymi definicjami wynikającymi z uzipp oraz wt, działką budowlaną jest nieruchomość gruntowa lub działka gruntu (jedna lub kilka działek albo pojedyncza działka stanowiąca część nieruchomości gruntowej, niekoniecznie zabudowana).

Ponadto działka gruntu definiowana jest jako „niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej” (ugn, art. 4, pkt. 3)).

Nieruchomość gruntowa to natomiast: „grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności”  (ugn, art. 4, pkt. 1)).

działki niezabudowane - zdjęcie ilustracyjne

Podobieństwa w poszczególnych definicjach działki budowlanej

Cechy, jakie musi posiadać działka, aby można ją było nazwać budowlaną we wszystkich przytoczonych powyżej definicjach są jednakowe. Cechami tymi są: po pierwsze wielkość, po drugie cechy geometryczne, po trzecie dostęp do drogi publicznej oraz po czwarte wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Przez dostęp do drogi publicznej rozumie się przede wszystkim bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej (uzipp, art. 2 pkt. 14)).

Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się przede wszystkim budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych (ugn, art. 143 ust. 2).