Stan nieruchomości

Stan nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomości przez stan nieruchomości należy rozumieć: stan zagospodarowania; stan prawny; stan techniczno-użytkowy; stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej; stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. Uwzględniany w procesie wyceny stan nieruchomości obejmuje zatem zespół cech prawnych…