Podejścia, metody, techniki

Podejścia, metody, techniki

Wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy dokonuje zgodnie z zasadami wyceny uregulowanymi przepisami prawa. Podstawowe procedury szacowania, podejścia, metody i techniki oraz warunki jakim musi odpowiadać wycena regulują: Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie procedur określania wartości nieruchomości oraz określane przy ich użyciu rodzaje wartości nieruchomości. Podejścia i metody zostaną opisane w dalszej części wpisu. Wyboru właściwego podejścia, metody…