Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków

Pojęcie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) zostało opisane z art. 2 pkt 8 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przez ewidencję gruntów i budynków rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami,…